Blog
18.04.2022

Konya’ya İstatistiklerle Bakmak

img-article

Konya’da temel alanlara ait istatistik verileri, 2010-2020 arasındaki değişimin genel olarak şehir açısından dengeli ve istikrarlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir.

Nüfus açısından Konya’daki veriler, Türkiye’nin genel değişimiyle uyumludur. Yetişkin ve yaşlı nüfusun artması, hanehalkı sayısının azalmasıyla ilgili veriler, Türkiye’deki genel durumun bir yansımasıdır.

Ekonomi, işgücü ve gelir konularında göstergelerin yıllara göre artış eğilimi dikkat çekmektedir. Yine bu artışın belli yıllarda durağan değil, her yıl artar şekilde sürekli halde olduğu belirtilmelidir. İhracatın ithalatın üzerinde bir oranla yükseliş eğiliminde olması da Konya açısından kayda değer bir durumdur. Ayrıca işsizlik oranlarının Türkiye geneliyle kıyaslandığında daha düşük olduğu görülmektedir. Ekonomik anlamda şehrin dinamizmi olumlu bir hareketliliğe sahiptir.

İnovasyon ve AR&GE çalışmalarındaki artışın yanı sıra yeni kurulan şirket ve ticari işletme sayılarındaki artış da ekonomik hareketliliğin olumlu yansımaları olarak değerlendirilebilir. Üstelik pandemi sürecinde de bu alanda birçok verinin olumlu bir şekilde sürekliliğinden bahsetmek mümkündür.

Belediye hizmetleri açısından önemli bir potansiyele sahip olan Konya’da çevre konusunda gelişmelerin olduğu verilere yansımaktadır. İleride daha da çok gündem oluşturacak bu meselelerde son on yıldaki verilerin Konya’nın lehine bir sürekliliğe işaret ettiği tespit edilebilir.

2020 itibariyle bazı verilerde pandemi şartlarının etkileri tespit edilmiştir. Ulaşıma, turizme, kültüre ve sanata dair verilerde 2020 yılında keskin düşüşler yaşanmıştır. Bununla birlikte şehrin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkıları olan bu alanlarda pandemi öncesinde istikrarlı bir yükseliş net bir şekilde tespit edilmektedir.

Eğitim, Konya’nın atılım yaptığı bir alandır. Var olan potansiyelin son 10 yıllık süreçte çok daha fazla arttığı görülmektedir. Üniversite, lisans ve lisansüstü öğrenci, öğretim üyesi ve program sayılarındaki artış çok ciddi bir değişime işaret etmektedir..