Hakkında

İstatistiklerle Konya Projesi, Konya’nın tarihsel süreçte belli alanlarda yaşadığı değişimleri pek çok gösterge üzerinden bütünsel olarak ortaya koymaktadır. Proje bağlamında oluşturulan veri tabanı ve hazırlanan raporlar ile Konya’nın gelişimi ve mevcut durumu bir bakışta görülebilmektedir. Veritabanında sunulan ekonomi, kültür, eğitim ve sosyal alanlardaki veriler ve ölçülebilir göstergeler üzerinde şehrin gelişimini takip etmek ve geleceğe yönelik projeksiyonlar geliştirilebilmek mümkün hale gelmektedir.

Proje Hakkında

İstatistiklerle Konya Projesi, Konya’nın ekonomik, kültürel ve sosyal hareketliliğini tespit etmek, imkanlarının ve risklerinin farkına varmak ve farklı alanlardan politika uygulayıcılarına ve ilgililere bilgi sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Değişimin yönünü görmek ve projeksiyon yapabilmek, tarihsel sürekliliğin farkına varmakla mümkündür. Ayrıca Konya gibi geçmişte başkentlik yapmış, hem siyaset, ilim ve kültür merkezi hem de yüzyıllar boyunca önemli bir tarım ve ticaret merkezi olmuş bir büyük şehirde şehir gelişiminin birikimi ve çok yönlülüğü göz önünde bulundurulmayı gerektirmektedir. Çünkü bugünkü Konya hem uzak hem de yakın geçmişin birikimi üzerine kurulmuştur. Bu birikim günümüzde pek çok unsurda varlığını sürdürmektedir. Örneğin turizm, ekonomi ve kültür alanlarında bir sürekliliğe dahil olmakta ve tarihsel birikime dayanmaktadır. Yine tarım ve sanayi arasındaki iş birliği tarihsel tecrübenin sürekliliğiyle ilgili izler taşımaktadır. Hizmet sektörünün yükselişi dünyanın ve Türkiye’nin değişimini yansıtmaktadır. Dolayısıyla proje kapsamında sunulan veriler, Konya’nın şehir olarak bütünselliğinin farkında olmayı gerekli kılmaktadır.

alt

Şehrin gelişimi için şehri yöneten otoritelerin yanında politika geliştirme ve uygulamaya katkıda bulunan pek çok paydaşın katkısını da gerektirmektedir. İstatistiklerle Konya veritabanında yer alan verilerin esas aldığı üç alan için de bu durum geçerlidir. Şehir gelişimi ve mevcut durumunda iktisadi yapı ve görünüm önemli bir yer tutar. Ancak bir şehrin durumu ve düzeyi sadece ekonomik kalkınma ile ilişkili değildir. Şehir gelişimi ekonomik kalkınmanın diğer alanlara katkı sağladığı ve onlardan da beslendiği bütünsel bir ilişkiselliği gerektirmektedir. Bu süreklilik, kendinin farkına varmak kadar başkalarının da farkında olmak demektir. Bu nedenler sosyal ve kültürel verilerin de şehrin durumunu analiz etmede dikkatle takip edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan şehirlerin birbiri ile kıyaslanması ve birbirinden öğrenmesi bugün hayli önemlidir. İstatistiklerle Konya Projesinin temel amaçlarından biri de bu farkındalığı üretmektir. Bu bakımdan şehirler açısından sadece Türkiye’deki diğer şehirler değil, dünyadaki şehirlerin de takip edilmesi ve farklı alan ve bölgelerdeki gelişmelerin ve yeniliklerin şehre adapte edilmesi gerekmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi bu bağlamda yüksek bir farkındalıkla kendisini ölçmekte ve geliştirmektedir.

Şehir yaşayan bir bütündür. Bu bütünlüğün korunması için olumlu gelişmelerin sürdürülmesi ve olumsuzluklarla mücadele edilmesi, yenilenmenin sağlanması gerektirmektedir. İstatistiklerle Konya Projesi, düzenli olarak tuttuğu veriler ve göstergelerle sorun tespit etme ve yenilikçi çözüm üretme konularında önemli bir iddiaya sahiptir. Ayrıca tarihsel bir sürekliliği takip etme imkanı sunduğu için erkenden önlem alma ya da yeni alanlara yönelmeyle ilgili gelecekçi bir vizyon sunma iddiasındadır. Her yıl güncellenecek veritabanı ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’yı bir çekim ve cazibe merkezi haline getirme vizyonuna bir adım daha yaklaşılmış olacaktır.

Çıktılar

İstatistiklerle Konya Projesi kapsamında şu çıktılar oluşturulmuştur:

 1. Konya’nın son on yılda yaşadığı değişimi detaylı göstergelerle ve grafikler üzerinden sunan ve analiz eden bir veritabanı geliştirilmiştir.
 2. Proje kapsamında elde edilen verilere dayalı olarak Türkçe ve İngilizce dört adet rapor hazırlanmıştır.
  1. İstatistiklerle Konya
  2. Konya: Gelişen ve Büyüyen Şehir (2011-2020)
  3. Konya: Statistical Indicators
  4. Konya: A Developing and Growing City (2011-2020)
 3. Konya’nın gelişimini dünya ve Türkiye’deki şehirlerin mevcut yönelimleri bağlamında değerlendiren Konya: Bir Şehrin Gelişimi isimli bir kitap yayımlanmıştır.

Proje, bilgiyi güç olarak kullanma becerisini harekete geçirecek düzenli, sürekli, detaylı ve kapsamlı bir akışı hedeflemektedir.